„Fly City Centre“ Административна сграда с магазини
         

         
„Fly City Centre“ е АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ /УПИ XII538,411, кв.1, СПЗ "Слатина - север/.

„Fly City Centre“ се намира в непосредствена близост до международното летище на гр. София, на по-малко от 7 км от историческия център на града. Поради близостта си с централното Българско летище и респективно връзката на магистралите „Хемус” и „Тракия” през бул. „Източна тангента” този район се оформя като нов бизнес център на гр. София. Това е видно от интереса на големи инвеститори към района, сред които: Sofia Airport Center, Equest, Orbit, Interfuds, DHL, ТNT, UPS и др.
Срещу сградата са изградени складовите и офис бази на Кaven Orbiko/Kaven iradis/, Termopal, Bizon, също така и Хотелски вериги Hilton, Ibis и др.

„Fly City Centre“ е позиционирана на ъгъла на бул. „Източна Тангента” и отклонението за завод „Кулинар” АД, FedEx, DHL. Близките планове за развитие на града предвиждат този булевард да бъде преобразуван на скоростен път, увеличавайки автомобилният поток. Наскоро бе
открито отклонението от бул. „Брюксел“ от където има много добър поглед към новоизграждащата се постройка. Наскоро изпълнената втора линия на софийското метро има спирка на пешеходно разстояние от сградата. Градският транспорт е добре развит и се очаква неговото допълнително разработване предвид бързото израстване на района като административен център.

Сградата е 10 етажна ъглова постройка /РЗП = 6 106.09 кв.м./ с планировка тип „open space“. Това допуска едно съвременно решение за бъдещата и функция на различни, неограничени възможности. Първите два етажа имат необходимата височина за комфортното разполагане на магазини, ресторанти, рецепция или други обслужващи функции. Високите етажи предоставят една чудесна гледка към живота на града и динамиката на близкото летище. В двете подземни нива с площ 1 664,80 кв.м. е развит паркинг, осигуряващ комфортен достъп на 64 бр. автомобили и помещение за трафопост. В стълбищната клетка са заложени два асансьора, обслужващи сградата и двете подземни нива към нея.
Моментното състояние на сградата е „Груб строеж“ – изпълнена е конструкцията с всички преградни стени позволяващи атрактивно решение на фасадното оформление, което да бъде съобразено с бъдещата функция на обекта. Поради увеличаване изискванията за Енергийна ефективност в Р. България фасадните стени са заменени от изцяло остъклени – „Окачена фасада“ на Линейни прозоречни редове с подпрозоречни зидове и пояси изпълнени с тухли „Winerberger” върху който има положен 10 см. топло изолационен пакет на Италианската фирма „Likata”. Дограмата е петкамерна алуминиева, с двоен стъклопакет и четири сезонно светлоотразително стъкло.

По част „Електро“ е заложено изграждането на трафопост в съществуващо помещение и присъединяването му с кабели Ср. Н. минаващи под тротоара пред постройката. Заложената мощност е достатъчна за да захрани цялата сграда включително всички силови и оцветителни инсталации.

По част „ОВК“: Климатизацията е осигурена посредством самостоятелни климатични тела, разположени във обособени помещения на лоджийте, балконите и покрива „Fly City Centre“. За бъдещото отопление би могла да се използва и преминаващата в близост газификационна мрежа.


"Fly City Center" is an ADMINISTRATIVE BUILDING WITH SHOPS AND UNDERGROUND GARAGES / REGION XII538,411, sq. 1, "Slatina - North".

"Fly City Center" is situated in close proximity to the international airport of Sofia, less than 7 km from the historical center of the city. Because of its proximity to the central Bulgarian airport and the connection of the Hemus and Trakia highways through East Tangent Blvd, this area forms a new business center in Sofia. This is evident from the interest of large investors in the region, including Sofia Airport Center, Equest, Orbit, Interfuds, DHL, TNT, UPS and others.
The storage and office facilities of Kaven Orbiko / Kaven iradis /, Termopal, Bizon, as well as Hotel chains Hilton, Ibis and others are built opposite the building.
The "Fly City Center" is positioned on the corner of East Tangenta Blvd and the detour for Kulinar Plc, FedEx, DHL. The city's close development plans envisage that this boulevard be converted into a highway, increasing vehicle flow. It was recently
open the detour from Brussels Blvd. from where there is a very good look at the newly built building. The recently completed metro line of the Sofia metro station is within walking distance of the building. Urban transport is well developed and its further development is expected, given the rapid growth of the area as an administrative center.
The "Fly City Center" is positioned on the corner of East Tangenta Blvd and the detour for Kulinar Plc, FedEx, DHL. The city's close development plans envisage that this boulevard be converted into a highway, increasing vehicle flow. It was recently
open the detour from Brussels Blvd. from where there is a very good look at the newly built building. The recently completed metro line of the Sofia metro station is within walking distance of the building. Urban transport is well developed and its further development is expected, given the rapid growth of the area as an administrative center.
The building is a 10-storey corner building / living area = 6 106.09 square meters / with open space type design. This allows for a modern solution for the future and the function of various, unlimited possibilities. The first two floors have the necessary height for the comfortable placement of shops, restaurants, reception or other service functions. The high floors provide a wonderful view of the city life and the dynamics of the nearby airport. In the two underground levels with an area of 1 664,80 sq.m. is a developed parking, providing comfortable access to 64 pcs. cars and a transformer station. In the staircase there are two elevators serving the building and the two underground levels to it.
The momentary state of the building is "rough construction" - the construction with all the partition walls is realized, allowing an attractive solution of the façade layout, which is in line with the future function of the building. Due to the increase of the Energy Efficiency requirements in the Republic of Bulgaria, the façade walls have been replaced by the fully glazed - "Suspended facade" of the Linear Window Rows with Window Walls and Walls Made with "Winerberger" Bricks, on which has been laid a 10 cm thermal insulating package of the Italian company "Likata". The joinery is five-chamber aluminum, with double glazing and four seasonal reflective glass.
Under the "Electro" part, the construction of a transformer substation in an existing premise and its connection with the wires is envisaged. N passing the pavement in front of the building. The power stack is enough to power the entire building including all power and color systems.

The "HVAC" part: The air conditioning is provided by separate air-conditioners, located in separate loggias, balconies and the "Fly City Center" roof. For future heating, the nearby gasification network could also be used.

Точно местоположение- маркирайте тук. X

Gsm: +359 897 944 445
E-mail: parushev@partners-estate.com
Skype: partnersestate
         Офиси 1+2+3+4+5+6- ет.2+3
 

Код на оферта:854
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал: Център
Квадратура: 1334

Цена: 1027000 €.
Цена за кв.м.: 770 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 3-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>Офиси 1 + 2 + 3 - ет.3
 

Код на оферта:855
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал: Аерогарата
Квадратура: 667

Цена: 514000 €.
Цена за кв.м.: 771 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 3-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>Офис 1- ет.3
 

Код на оферта:856
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал: Аерогарата
Квадратура: 277

Цена: 213000 €.
Цена за кв.м.: 769 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 3-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>Офис 2 - ет.3
 

Код на оферта:857
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал:
Квадратура: 240

Цена: 185000 €.
Цена за кв.м.: 771 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 3-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>Офис 3 - ет.3
 

Код на оферта:858
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал:
Квадратура: 150

Цена: 116000 €.
Цена за кв.м.: 773 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 3-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>НАЕМ Офиси 7 + 8 + 9 - ет.4
 

Код на оферта:859
Вид имот: офис
Район: бул. Източна Тангента
Квартал: Аерогарата
Квадратура: 660

Цена: 3300 €.
Цена за кв.м.: 5 €.

Покажи в евро     Покажи в usd     Покажи в лева     Покажи в gbp

  Локация: Аерогара София
Година на построяване:2018г.
Етаж: 4-ти
Изложение: юг-изток-запад
Търг. площ: Open Space
Отопление: Централно
Комуникации: Да
Категоризация: Да
Търг. регистрация : Да
Склад. помещения: Да
Витрина: Да
Паркомясто: Да
Екстри: Да


подробно за имота >>